Naše vierovyznanie

Náš cirkevný zbor Radostná správa sa pridržuje nasledovného vierovyznania:

 1. Vieroučným základom a záväznou normou je Biblia, ktorá je Bohom inšpirované Písmo sväté (2 Timoteja 3,16). Nová zmluva je vrcholnou autoritou v každej oblasti života, vo viere, že je vykladaná pod vedením Ducha Svätého. Stará zmluva je akceptovaná v takej miere a takým spôsobom, ako to vyplýva z Novej zmluvy.
 2. Základné vieroučné zásady a stanoviská vyplývajúce z Písma svätého:
 • Viera v jedného Boha zjaveného v Písme svätom v trojjedinosti Otca, Syna a Ducha Svätého.
 • Viera v Boha Otca Stvoriteľa a Udržiavateľa všetkého.
 • Viera v Ježiša Krista, Syna Božieho ako pravého Boha a pravého človeka, ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom a ktorý smrťou na kríži vydobyl spásu pre človeka.
 • Viera v Ducha Svätého, Božskú osobu, ktorá uskutočňuje dielo Ježiša Krista v cirkvi.
 • Pokánie a znovuzrodenie z Ducha Svätého na základe osobnej viery v Pána Ježiša Krista.
 • Krst na Kristov príkaz ako stotožnenie sa s ním v jeho smrti a vzkriesení na vyznanie viery a pripojenie sa k cirkvi Ježiša Krista; krst sa vykonáva ponorením podľa baptistického chápania biblického krstu.
 • Prijímanie večere Pánovej na Kristov príkaz ako duchovné spoločenstvo s Kristom a vzájomné spoločenstvo veriacich v neho.
 • Poslušnosť členov zboru voči Písmu svätému; uplatňovanie cirkevnej disciplíny ako jedného z poznávacích znakov cirkvi Ježiša Krista.
 • Všeobecné kňazstvo veriacich, kde sú všetci členovia cirkvi povolaní k službe podľa darov Ducha Svätého a k svedectvu o spasiteľnom diele Kristovom.
 • Blahoslavená nádej na druhý príchod Ježiša Krista v sláve a viera vo vzkriesenie, posledný Boží súd a život večný.