Kto sme?

Zoznámte sa s nami

Náš cirkevný zbor sa volá “Radostná správa” – Evanjelium. Radostnou správou sa voláme preto, lebo sme skrze vieru v Ježiša Krista dostali odpustenie hriechov, obnovený a živý vzťah s Bohom a večný život po smrti. V Ježišovi Kristovi sme dostali nový život, nádej a budúcnosť. A práve toto je pre nás Radostnou správou vo svete, v ktorom neustále počujeme a zažívame smutné a zlé správy.

Sme cirkevným zborom Bratskej jednoty baptistov, ktorá je členom Združenia evanjelikálnych cirkví v SR .

Veríme, že jediná cesta k živému vzťahu s Bohom a k večnému životu je možné jedine skrze pokánie a vieru v Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych za naše hriechy.

Sme cirkevné spoločenstvo celkom obyčajných ľudí, ktorí žijú vo viere v Ježiša Krista a podľa zásad Svätého Písma – Biblie.

Súčasťou nášho spoločenstva sú ľudia rôznej vekovej kategórie – deti, mladí, mladé rodiny, stredná ale aj staršia generácia, rôznej sociálnej vrstvy – bohatí, ale aj chudobní, zdraví aj chorí, ľudia “bez” problémov aj s problémami… Božia Radostná správa, ktorú ponúka v Ježišovi Kristovi je totiž pre všetky generácie a vrstvy ľudí. Našou túžbou je, aby každý človek – bez rozdielu na vek, sociálne postavenie, alebo situácie, mohol počuť Božiu Radostnú správu a osobne zažiť zmenu, ktorú táto Radostná správa v Ježišovi Kristovi dokáže priniesť.

V našom cirkevnom spoločenstve sa snažíme naplniť Božie zámery, ktoré nám Boh vo
svojom Slove, svätom Písme, Biblii dal a ku ktorým nás
povolal:

 • Uctievanie veríme, že celý náš život potrebuje
  byť na chválu a oslavu nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Okrem toho sa
  stretávame na bohoslužbách, aby sme modlitbami, piesňami, svedectvami, počúvaním a žitím svätého Písma
  oslávili Ježiša Krista.

 • Spoločenstvo veríme, že sme tu na to, aby sme vytvorili uzdravujúce
  a láskyplné spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista. Robíme preto mnohé aktivity,
  ktoré slúžia na budovanie a posilnenie vzájomného spoločenstva.

 • Učeníctvo veríme, že vo viere v Krista potrebujeme rásť,
  potrebujeme sa učiť od neho ako jeho učeníci, že potrebujeme rozvíjať
  svoje obdarovania, schopnosti a zručnosti. Preto vyvíjame niektoré aktivity a
  programy na naplnenie tohto zámeru.

 • Služba veríme, že sme povolaní slúžiť si navzájom, slúžiť
  ľuďom okolo nás v celom spektre ich potrieb. Snažíme sa preto rozvíjať
  niektoré aktivity týmto smerom.

 • Evanjelizácia a misia veríme, že Boh poslal na svet svojho Syna
  Ježiša Krista, aby každý, kto verí v neho mal odpustenie hriechov a večný
  život. Preto chceme túto radostnú zvesť na rôzne spôsoby zdieľať ľuďom
  okolo nás.

Ak hľadáte kresťanské cirkevné spoločenstvo, v ktorom by ste chceli prežiť rodinnú atmosféru, priateľstvo a prijatie, ak hľadáte odpovede na otázky viery a zmyslu života, naplnenie tých najvnútornejších potrieb srdca a duše, nádej a istotu v okolnostiach každodenného života, navštívte nás, radi vás privítame.