História zboru

Začiatky  duchovnej práce v Nových Zámkoch: rok 1947 – 1952

obrazok-1

Začiatky duchovnej práce Bratskej jednoty baptistov v Nových Zámkoch sa datujú od augusta 1947, keď sa sem prisťahovali bratia z Békéscsaby v Maďarsku. Je treba spomenúť, že táto vlna presídľovania za­siahla aj naše „susedné“ zbory, ako je Ko­márno, Bohatá, Te­kovské Lu­žany, Nesvady a kazateľskú stanicu v Kolárove. Kolárov­ská stanica však ešte koncom päťdesiatych rokov zanikla od­sťahovaním sa rodiny Szyko­rovej a Šáliovej do Bratislavy, Kohútovej do Miloslavova a Ondrejovej do Nesvad. Spoločné čo s týmito zbormi sme v prvých rokoch mali, je to, že duchovne nielen o túto našu skupinku veriacich v Nových Zámkoch, ale aj o zbory menovaných miest sa striedavo starali bratia kazatelia Ján Kešjar z Miloslavova, Michal Kešjar z Bratislavy, laický kazateľ On­drej Betko starší z Podunajských Biskupíc a György Alexovics z Nededu. Najviac prisťahova­lých ve­riacich bolo v Nesvadoch /okolo 100/ a v Komárne. Ešte v roku 1948 sa Nové Zámky stali kazateľskou stani­cou zboru v Miloslavove, kde vtedy pôso­bil kazateľ Ján Keš­jar. Po územ­nej reorganizácii pripadla sta­nica k zboru v Nedede, ktorý viedol kazateľ György Alexo­vics. V roku 1950 bola stanica začlenená do zboru v Nesvadoch. Kazateľom zboru bol vtedy Dezider Bartoš. Krsty sa do roku 1954 konali v prírode – v rieke Nitra v Nesvadoch. V tomto období tu brat Bartoš po­krstil okolo 80 duší. K nesvadskému zboru boli pridelené stanice: Bohatá, Komárno, Dolný Peter, Marcelová, Nové Zámky, Neded Kolá­ -rovo a Pribeta. Neskoršie pribudla ešte Šaľa – Veča.

Prvé zhromaždenia v Nových Zámkoch sa konali v súkromných domoch v rodinách. Najprv to bolo na Továrenskej ulici v rodine Miklovej, ale len krátko.

Od roku 1947 do roku 1951 sa veriaci stretávali u rodiny Farkašovej na Partizánskej ulici č. 13. / Tieto domy sú dnes už po asa­nácii. / Boli to rodiny: Farka­šová, Miklová, Fabuľová, Ľa­chová Šörfözöová, neskôr Vá­rošiová, Žuboriová, Foltánová a Gubová. Bolo ich asi 17 dospe­lých a 15 detí. Po roku 1952 sa členovia síce schádzali v byte, ale neskoršie dochádzali na bohoslužby do Nesvad. V nepriaznivých podmienkach za totality bol totiž vydaný zákaz zhromažďovať sa v rodinách. Brat kazateľ Michal Kešjar na základe predchádzajúcich trpkých skúseností „s vrch­nosťou“ odporučil bratom, aby rešpektovali tento zákaz a navštevovali zhromaždenia v Bohatej alebo v Nesvadoch.

Obnova spoločných zhromaždení v Nových Zámkoch: rok 1967-2007

obrazok

V roku 1967 sa obnovujú zhromaždenia opäť v Nových Zámkoch. Vedením zboru bol poverený brat Štefan Kováč starší z Nesvad, ktorý pravidelne prisluhoval aj Večeru Pánovu. Za jeho pôsobenia sa práca ustálila. V máji roku 1967 po dohode s Adventistami siedmeho dňa sa začali schádzať pravidelne každú nedeľu dopoludnia v zborovom dome pod Michalskou baštou. V roku 1975 cirkev Adventistov odkúpila dom od brata Foltána staršieho na Dostojevského ulici č. 26, ktorý upravila na modlitebňu. Po novej dohode s jej predstaviteľmi sme sa tam schádzali do 31. marca 2007. Od 1. apríla 2007 sme sa schádzali v dome KOVAK na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. Keďže sme dlhé roky, od roku 1950 boli začlenení do zboru v Nesvadoch, na službu slovom nás navštevovali nasledovní kazatelia, ktorí tam boli inštalovaní: Dezider Bartoš (1949 – 1958) ako prvý kazateľ v Nesvadoch po presídlení, Vasil Vološčuk (1958 – 1966), Michal Kešjar (1967 – 1976), Juraj Kohút (1976 – 1990), Pavel Struhár (1990 – 1992), Valentín Dócze (1993 – 2000) a Darko Kraljik (2000 – 2007).

Získanie vlastných priestorov: rok 2002-2003

foto1

V roku 2002 sme prejavili záujem nájsť a získať nejaké priestory pre novú modlitebňu. S našou žiadosťou sme sa ob­rátili na mestské zastu­piteľ­stvo, ktoré malo pochopenie pre náš zámer a v pomerne krátkom čase nám mohli toto pochopenie aj v praxi dokázať. Totiž základné a materské školy prechádzali do samosprávy mesta, a z dôvodu nedostatočného využívania niektorých budov sa mu­seli aj likvidovať.

Takto vznikla možnosť získať jednu budovu – bý­valú kuchyňu jed­nej materskej školy. Je to na ulici Boženy Němcovej č. 8 v Nových Zámkoch. Vo vnútri budovy bolo treba vybúrať ne­po­trebné priečky – steny, aby sme dostali väčšiu miestnosť pre budúcu modlitebňu. V tomto nám veľa pomohli naši bratia a sestry zo Španiel­ska – z Taragony, Sant Boi, Barcelony a z USA –Staffordu, Arlingtonu, Fairfaxu.

Budova má strategickú polohu – nachádza sa v blízkosti Spojenej strednej školy S. A. Jedlíka, ktorá je na tej istej ulici. Vnímame to ako veľkú príležitosť zvestovať evanjelium aj v tomto prostredí. Vybudovali sme z nej kresťanské stredisko, hlavným účelom ktorého podľa možností budú: jednak bohoslužby cirkevného zboru BJB „Radostná správa“, ale aj vzdelávanie pre deti a mládež, sociálna práca, vzdelávanie pracovníkov v cirkvi, semináre a konferencie pre veriacich, evanjelizácie a aktivity pre širokú verejnosť /kurzy angl. jazyka, protidrogové akcie a. p. Našim cieľom je niesť zvesť evanjelia podľa Jána 3. kapitoly 16. verša: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“.

Osamostatnenie a následne fungovanie zboru: rok 2004 – 2016

obrazok-2

Dôležitým medzníkom v histórii novozámockého zboru je aj deň 17. apríl 2004. Po mnohých úvahách a prípravách starších ako aj členov nášho zboru sme sa rozhodli osamostatniť od nesvadského zboru, do ktorého v roku 1950 boli Nové Zámky začlenené. V tento deň na Konferencii delegátov zborov za prítomnosti našich bratov starších Pavla Cekova, Miroslava Horňáka a Michala Barkócziho bolo naše osamostatnenie schválené. Týmto náš zbor prevzal na seba všetku zodpovednosť za jeho vedenie so všetkými právami a povinnosťami.

V roku 2007 brat Milan Píš bol inštalovaný ako prvý kazateľ zboru Bratskej jednoty baptistov “Radostná správa” v Nových Zámkoch. Bol tu kazateľom do roku 2015, odkiaľ odišiel do dôchodku. V tom istom roku za druhého kazateľa zboru bol inštalovaný brat Sergii Mereshan, ktorý je terajším kazateľom zboru Radostná správa v Nových Zámkoch. V auguste 2016 naša rekonštruovaná budova na B. Němcovej 8 bola skolaudovaná, kde sa teraz schádzame na spoločné bohoslužby a stretnutia.

Božia milosť bola tá, ktorá udržiavala, chránila a viedla tento zbor počas všetkých rokoch jeho existencie.
Vďaka Pánovi za všetkých bratov a sestry, ktorí udržiavali a niesli počas uplynulých rokoch plamienok svetla evanjelia v cirkvi Bratskej jednoty baptistov v Nových Zámkoch. Nech je oslávené Jeho veľké a sväté meno!