Cirkev v týždni

Prvý štvrtok o 18:00

Stretnutia Cirkev v týždni sa koná každý prvý štvrtok v mesiaci na B. Němcovej 8 o 18:00. Toto stretnutie trvá maximálne jednu hodinu. Cieľom stretnutia je, aby všetky generácie – rodičia s deťmi, mladí aj starší mohli zažiť spoločenstvo.

 Program týchto stretnutí je približne nasledovný:

  • Vždy je nejaká krátka téma, k téme sú otázky a ľudia majú možnosť povedať osobnú skúsenosť – svedectvo, ktoré súvisí s témou. Taktiež má každý možnosť povedať svoje podnety a myšlienky, ktoré sa týkajú témy.
  • Spievame piesne – dospelí aj deti. Máme spevníky kresťanských piesni pre deti ale aj pre dospelých. Na týchto stretnutiach piesne striedame: spievame niekoľko detských kresťanských piesní – aby sa deti mohli zapojiť a tiež spievame niekoľko piesní pre dospelých.
  • Hovoríme svedectvá – Každý ma priestor povedať nejakú osobnú skúsenosť, ktorú zažil v poslednom čase, alebo podnety k téme, ktorá sa rozoberá na stretnutí.
  • Modlíme sa – Keďže každý človek niekedy prechádza aj problémami, na týchto stretnutiach máme možnosť modliť sa jedni za druhých, alebo za ľudí, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím. Takým spôsobom sa navzájom povzbudzujeme aj podporujeme.